Játék

„Mesés karácsonyi csomag Babádnak” elnevezésű Facebook üzenőfali nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

  1. A nyereményjáték szervezője A „Nyerj Mondókatáras ajándékcsomagot!” elnevezésű Facebook üzenőfali nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Czinzer László e.v. (székhelye: 9011 Győr, Árnyas út 46.,  továbbiakban Szervező). A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”), továbbá a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, ill. az adatfeldolgozást is egyszemélyben elvégzi. 
  2. Kik vehetnek részt a játékban?

2.1 A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék időtartama alatt a Mesélő Jelek Babajelbeszéd Program www.facebook.hu („Facebook”) weboldalon elérhető rajongói oldalának (https://www.facebook.com/meselojelek/; a továbbiakban: Rajongói oldal), üzenőfalán a 4.1. pontban írtaknak megfelelően a Játékban megjelölt és a rajongói oldalon megjelent poszthoz hozzászólásban eleget tesz a bejegyzésben a feltett kérdésnek / kérésnek. A Játékban résztvevő poszt alatti válasz a továbbiakban „Pályázat”.

A 18. életévet be nem töltött személyeknek a nyereményjátékra való jelentkezését a Szervező automatikusan kizárja a benyújtott jelentkezések köréből, azokat a jelentkezési feltételek teljesítése esetén is érvénytelen jelentkezésnek tekinti.

 A Játékos a válasz megadásával részt vesz a Játékban, és a részvétellel (minden további nyilatkozat nélkül) elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben és szabályzatokban meghatározott valamennyi feltételt, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező részére sorsolást követően a Facebook oldalon keresztül megadott személyes adatait (név, cím, telefonszám) a Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezelje.

2.2 A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. 

  1. A Játék időtartama: 2019. november 19.  20 óra 00 perctől – 2019. november. 27 12 óra 00 percig. 
  2. A Játék menete

4.1. A Játék menete 

A Játékban az alábbiak szerint vehet részt: A Játékban való részvételhez keresse fel a Rajongói oldalt, majd ott a 3. pontban megjelölt játéknapon 20 óra 00 perckor felkerülő posztnál hozzászólásban tegyen eleget a bejegyzésben feltett kérdésnek / kérésnek.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező, Lebonyolítók nem ajánlják a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált Facebook profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezők, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. 

 

A Játékos a Játékban történő részvétellel és a válasz megadásával a válasz tekintetében kizárólagos, időben és területileg, valamint a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlan, harmadik személy részére átengedhető felhasználási jogot biztosít Szervezők részére bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül. 

Szervezők a felhasználási jog alapján különösen jogosultak a feltöltött választ nyilvánosságra hozni, nyilvánossághoz közvetíteni, képfelvételen rögzíteni, többszörözni, másolni, átdolgozni, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, nyilvánosan előadni, a nyilvánossághoz közvetíteni (sugárzással vagy másként), különösen a Játékkal összefüggésben valamint az azokkal kapcsolatos megjelenésekben felhasználni, azokból részleteket bemutatni, annak témáját felhasználni reklámanyagokban bárminemű díjazás nélkül. A felelősség a jogosulatlan felhasználásért és a jogszabályok esetleges megsértéséért teljes mértékben a Játékost terheli. 

A Játékos a játékban történő részvétellel kifejezetten kijelenti és szavatol azért, hogy az általa feltöltött válasz, mint szerzői művek tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosult a jelen Játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen Játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervező részére biztosítani. Résztvevő a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szervezőkkel, a Lebonyolítóval vagy a válasz felhasználására a Szervezők által feljogosított személlyel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, résztvevő köteles a Szervezőket, a Lebonyolítót illetve a válasz felhasználására a Szervezők által feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni. 

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) pornográf vagy szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőktől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg, (vi) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik, (xi) jogsértőek, (xii) a Szervezők szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. 

4.2. Nyeremények sorsolása 

A Játék teljes időtartama alatt 1 db Mondókatáras ajándékcsomag talál gazdára. A nyeremény kisorsolása a http://facebooknyertes.com/ online sorsoló alkalmazás segítségével a 2019. november 19. 20 óra 00 perctől – 2019. november 27. 12 óra 00 percig érvényes Pályázatot feltöltő Játékosok között történik, a játék zárásának napján, este 20 órakor. Szervezők a teljes játék vonatkozásában 1 Játékost sorsolnak ki. 

Az ajándékcsomag tartalma: 

Mesés karácsonyi MondókaTár könyv

Karácsonyi Csendeskönyv

Egy Játékos kizárólag egyetlen Facebook profillal pályázhat, továbbá 1 db pályázatot tölthet fel, és ugyanarról a Facebook profilról csak 1db nyereményt nyerhet. 

A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja  a Játékból azt a Játékost, aki és akinek a Pályázata nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internetes oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

 

4.3. Nyeremények átvétele

A nyeremény átadására kizárólag a pályázati feltételeknek teljes mértékben megfelelő személy részére kerülhet sor, mely átvétele az alábbiak szerint lehetséges: 

A nyeremények esetén Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti egy eredményhirdető posztban (eredményhirdetés), valamint a Játékos által a Játék során használt Facebook profilon keresztül, és Facebook privát üzenetben („Értesítés”) a sorsolást követően 24 órán belül. Visszajelzés hiányában, további 72 órán belül ismételten megkeresésre kerül a nyertes. A nyertes Játékos a második Értesítést követő három (3) naptári napon belül köteles Facebook üzenet útján visszajelezni és megadni személyes adatait (teljes név, telefonszám, postacím). 

Magyarországi címre a nyereménycsomagot díjmentesen postázzuk, külföldi postacím esetén a postaköltség a nyertest terheli. Győri és környéki nyertes esetén pedig a személyes átvétel a preferált.
Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy „nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból. Amennyiben Szervezők észlelik, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, a tudomásszerzést követően sor kerül a nyeremény egyszeri alkalommal történő újra sorsolására – pótnyertes meghatározására, ami szintén elektronikus úton történik a korábban megnevezett online sorsoló alkalmazás segítségével, a Játékosok által a játék során használt Facebook profilra címre küldött privát üzenet útján melyről a nyertes Játékos Pályázata érkezett, a tudomásszerzést követő 24 órán belül, majd visszajelzés hiányában további 72 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második Értesítést követő három (3) naptári napon belül köteles Facebook üzenet útján visszajelezni és megadni személyes adatait (teljes név, telefonszám, postacím).   Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy „nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból. 

  1. Vegyes rendelkezések

A Szervező, illetve azoknak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Szervezők nem osztanak szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis major” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 4.2. pontjában szerepel. A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassák, továbbá publikálhassák vagy ismertethessék a Játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Valamint kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékos Pályázatban szereplő választ a Szervező publikálhassa vagy ismertethesse a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználják a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a Játékosok a részvétellel vállalják, hogy a fentieket nyertességük esetén aláírt nyilatkozattal erősítik meg, amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy a Játékból kizárásra kerül, és a Nyereményre nem válik jogosulttá.

A nyeremény másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozható, másik eseményre, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább. 

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Facebookot, illetve az azt kezelő szervert ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Facebookot, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervezők, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Facebook rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható. 

Szervező fenntartják a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja, erről nyilvános információt szolgáltat Facebook oldalukon elhelyezett post kommunikáció formájában. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, illetve azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Facebook profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. 

A Nyereményjáték semmilyen módon nem szponzorált vagy támogatott a Facebook által, a Facebook a nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában semmilyen módon nem vesz részt.

 

 

 

Adatvédelmi szabályzat 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Czinzer László e.v. (székhelye: 9011 Győr, Árnyas út 46.; a továbbiakban Szervező által szervezett „Nyerj Mondókatáras ajándékcsomagot!” üzenőfali játék elnevezésű Facebook üzenőfali nyereményjáték alatt (“Játék”) gyűjtött személyes adatok kezelésére. A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért Czinzer László e.v., mint adatkezelő felelős, továbbá az adatok feldolgozását, mint Adatfeldolgozó is egyszemélyben elvégzi.

1.) A kezelt személyes adatok köre A Játékba történő részvétel során a Játékosoknak a következő személyes adataikat kell megadniuk: teljes név, telefonszám, postacím

2.) Az adatkezelés célja és időtartama Az adatkezelők és az adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozza fel. 

Az adatkezelők a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve ha a nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törlik. A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassák, továbbá publikálhassák vagy ismertethessék a Játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Valamint kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékos Pályázatban szereplő választ a Szervező publikálhassa vagy ismertethesse a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervezők időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználják a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. 

3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

4.) A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban Az adatkezelők a Játékos kérésére tájékoztatást adnak a Játékos általuk kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Az adatkezelők a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszolnak. A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az adatkezelők a helyesbítést haladéktalanul elvégzik a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost. 

A Játékos a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az adatkezelők a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törlik a Játékost a nyilvántartásából. Törlés helyett az adatkezelők zárolják a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják: 9011 Győr, Árnyas út 46. postai címen vagy az info@meselojelek.hu e-mail címen. Amennyiben az adatkezelők a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítik, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közlik a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelők tájékoztatják a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. 

A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelők, adatátvevők vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben. Az adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatják. Ha a Játékos az adatkezelők döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelők a fenti határidőt elmulasztják, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 

5.) Adatbiztonság 

Az adatkezelők kötelezik magukat arra, hogy gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezik magukat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítják, vagy átadják, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. Az adatkezelők gondoskodnak arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelők az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírják. 

6.) Jogérvényesítési lehetőségek 

Az adatkezelők mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az info@meselojelek.hu e-mail címre. Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) bíróságnál. 

7.) Egyéb rendelkezések 

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák. 

Győr, 2019. november 19.

Czinzer László e.v.